درباره دانشگاه
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دانشگاه پیام نورمرکزخوانسار
دانشگاه پیام نورمرکزخوانساردرسال1355تحت عنوان دانشگاه آزاد ایران تأسیس شد.درابتدا فاقد ساختمان وفضای آموزشی بود وفعالیتهای آموزشی خود را دریک ساختمان اجاره ای وبا استخدام15نفرهیأت علمی و14نفر کارمند در مرکز شهر شروع کرد.اولین رشته های تحصیلی آن عبارت بودند از رشته علوم تندرستی وتربیت معلم که درهررشته تعداد50 نفردانشجوپذیرفته ومشغول به تحصیل شدند.قطعه زمینی توسط یکی ازافراد خیّر به نام حاج علی آقاشجاعی اهدا وعملیات ساختمانی دانشگاه به همت والای سایرشهروندان خوانساری آغازگردید.باشروع انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل ودانشجویان آن به سایردانشگاهها و کارکنان نیزبه ادارات دیگرانتقال یافتند.پس ازانقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد ایران با چند مجتمع عالی و دانشکده دیگرادغام وبا نام دانشگاه علامه طباطبایی شروع به کارکرد.این درحالی بودکه مرکزخوانساربه دلایلی ازادامه فعالیت بازماند.درسال1367دانشگاه علامه طباطبایی تجزیه وبخشی ازآن تحت عنوان دانشگاه پیام نورمنفک و به طورمستقل با استفاده ازروش آموزش از راه دورشروع به فعالیت نمود.
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آلبوم تصاوير
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما